Till Hydria

Till Hydria

Modern teknik sänker kommuners vattenreningsanläggningars kostnader avsevärt

Kommunerna har inte bara stora pengar att spara på att byta till modern utrustning för vattenrening, det finns även viktiga miljömässiga fördelar.

– Tack vare vår miljömässigt fördelaktiga utrustning sparar kommunerna stora pengar, säger Tobias Barrstrand, vd, Hydria Water.

Hållbarhetsnominerade Boråsföretaget Hydria Water har under lång tid utvecklat högeffektiva sedimenterings- lösningar som kan sänka energiförbrukningen för renshantering och vattenrening avsevärt samtidigt som processeffektiviteten blir högre och föroreningarna minskar betydande.

Hydria Water är ett hundra procent svenskägt bolag. Alla produkter och lösningar utvecklas och tillverkas i Sverige, med ett hållbarhetsfokus som genomsyrar hela verksamheten. I Sverige finns drygt 1200 reningsverk som årligen processar runt 1,5 miljarder kubikmeter avloppsvatten. I anläggningar med gammal utrustning och teknik är elförbrukningen ofta hög, ju äldre utrustning, desto mer energi går åt för renshantering, partikelavskiljning och vattenrening.

– Det finns stora miljömässiga och ekonomiska fördelar i att uppdatera sin maskinpark med exempelvis ny sedimenteringsutrustning. Hydria Waters lösningar är ofta flera gånger mer energieffektiva än såväl nya som gamla lösningar på marknaden.

Som partner till kommuner och andra aktörer inom renshantering, avlopp och vattenrening vill Hydria Water bidra till en klimatneutral VA-bransch. För att åskådliggöra hur mycket kommunernas vattenrenings- verk och avloppsanläggningar kan vinna på att byta till modern sedimenteringsutrustning har Hydria Water tagit fram ett energibesparingsverktyg, där man i realtid ser dagens kostnader, ekologiskt footprint samt potentiella besparingar. Energibesparingskalkylen finns på hydriawater.com/smartva

– Med detta i fokus utvecklar vi produkter och lösningar som omvandlar använt vatten till en ny resurs samtidigt som energiförbrukningen minimeras, säger Andreas Riedel, teknisk chef på Hydria Water, som har utvecklat energibesparingsverktyget.

Med höga elpriser finns risken att anläggningar sänker kraven på avskiljning och vattenrening, så att de hålls precis inom godkända mätvärden. Hydria Water vill lyfta fram att man inte behöver välja bort miljöaspekten för att spara pengar.

– Med modern och högeffektiv sedimenterings- utrustning är det möjligt att både optimera energi-förbrukningen, spara pengar och rena avloppsvatten effektivt.

Avloppsvatten ses idag som en användbar resurs och i kommunernas uppdrag ligger att tillvarata detta i så hög grad som möjligt samtidigt som föroreningar och miljöpåverkan minimeras.

– Med rätt utrustning får kommunerna lägre kostnader för högre avskiljning, vilket leder till minskade föroreningar.

– Syftet med vår energibesparingskalkyl är att ge kommuner och anläggningar bättre förutsättningar att fatta kloka investeringsbeslut, så att de bäst kan tillvarata använt vatten som en cirkulär resurs, både idag och i morgon, säger Tobias Barrstrand, vd, Hydria Water.

Du kan ladda ner pressmeddelandet här.

Hydria Water lanserar Smart (VA)L

Hydria Water har tagit fram det onlinebaserade energibesparingsverktyget Smart (VA)L. Med verktyget kan avlopps- och vattenreningsanläggningar snabbt räkna ut och se hur mycket energi och pengar som kan sparas på att byta till modern utrustning, som högeffektiva sedimenteringslösningar.  

– När energipriserna stiger finns risken att anläggningar sänker reningskraven för att spara pengar. Det ena behöver inte utesluta det andra, med modern utrustning kan vatten renas effektivt till en lägre kostnad. Detta vill vi åskådliggöra med Smart (VA)L-verktyget, säger Andreas Riedel, teknisk chef på Hydria Water. 

Hydria Water utvecklar produkter och lösningar som omvandlar använt vatten till nya resurser. Det nya energibesparingsverktyget ger kommuner och anläggningar förutsättningar att fatta kloka beslut för investeringar, så att använt vatten kan tillvaratas som en cirkulär resurs, både idag och i framtiden.  

Räkna ut din besparing här.

Högre kvalitet på reningsprocessen med nya Gamma WPG

Efter ett års utvecklingsarbete och två års fälttester lanseras nu tvättpressen Gamma WPG, en marknadsunik lösning för komprimering och avvattning av rensgods.

– Vi har tagit fram en helt ny teknik som ger mindre slitage och underhåll och en nästan fördubblad mängd torrsubstanshalt, säger Andreas Riedel, teknisk chef på Hydria Water som ansvarat över projektet.

Idag använder en del konkurrerande produkter en teknik där man slår sönder kontaminering från trasor och rens med en impellerlösning. Problemet med den tekniken, enligt Andreas, är att renset blir för hårt avvattnat och ger en högre grad av restpartiklar i rejektvattnet från processteget. Dessutom löper den befintliga tekniken stor risk för högt slitage och haveri då det är snabba rörliga delar i ett högt kontaminerat media.

– Vår teknik går ut på att vi tillför tryckluft som går igenom dräneringens perforering och skiljer av organiska föroreningar och liknande från massorna, utan att slå sönder trasorna som i stället kan komprimeras på önskat sätt. Vår produkt håller också rent perforeringen och är självrengörande och på så sätt behövs inga borstar som i många andra lösningar.

Gamma WPG är marknadsunik och patenterad lösning.

– Vi tror att många kommer vara nyfikna på produkten och att vi kan hitta flera kunder som ser fördelar med den utifrån sina perspektiv och sina specifika marknader.

För att säkerställa den nya tvättpressens funktioner har den testats i drift på ett reningsverk i två år med noggrann uppföljning.

– Den har gått helt utan bekymmer. Vi har sett att vi kan komma upp till 60 procent torrsubstanshalt, jämfört med ungefär 35 procent med konventionell teknik.

FAKTA OM GAMMA WPG

  • Håller dränageperforeringen ren utan behov av borstar.
  • Hardoxförstärkt skruv i kompakteringszonen ger upp till 25 procent längre livstid utan kapacitetsreduktion.
  • Möjlighet till fettavskiljning i applikationen om man saknar möjlighet till fetthantering i efterföljande processteg.
  • Aerosolfälla, luftburna partiklar, som standard för att skona ventilationssystemet från för mycket fukt och smuts.

Vill du veta mer om tvättpressen Gamma? Kontakta oss för mer information.

Installation av skrapspel minskar elförbrukningen med 66 procent

En kund i den grekiska orten Patra har under hösten uppdaterat sin anläggning med ett nytt skrapspel från Hydria Water vilket medfört stor kundnytta.

– I det här fallet var det ett grekiskt arbetsteam som inte hade arbetat med våra maskiner tidigare så då bistod vi med arbetsledning och support under hela installationen, säger Jörgen Edelmalm, Service Manager på Hydria Water.

Genom att uppdatera uttjänta maskiner med nya från oss kommer kundens elförbrukning att minska med två tredjedelar.

– På årsbasis blir det hela 66 procent lägre elförbrukning vilket är mycket kostnadseffektivt och hållbart i flera led, säger Jörgen Edelmalm och tillägger att Hydria Waters produkter är märkbart mer energieffektiva jämfört med andra som finns på marknaden.

– Vi vågar påstå att våra lösningar är uppemot 28 procent mer energieffektiva än många andra på marknaden.

Vill ni också se över er maskinpark? Kontakta oss för en konsultation.

Trygga lösningar för en hållbar framtid

Vårt arbete handlar dels om att utveckla och leverera produkter som renar vatten, dels tillhandahåller vi service, support och trygghetsavtal för våra kunder. Det är en förebyggande tjänst som ser till att arbetet på anläggningarna fortlöper utan avbrott.

– Vi kallar det Trygghetsavtal som innebär att både kommuner och industrier kan koppla på en servicetjänst där vi i förebyggande syfte besiktigar maskinerna på anläggningarna. Det sker genom årliga kontroller samt support och stöttning om problem uppstår längs vägen, säger Jörgen Edelmalm, Service Manager på Hydria Water.

Genom ett förebyggande arbete kan kunden slippa kostsamma driftstopp på sin anläggning.

– Det är bekvämt för kunden eftersom de inte behöver fundera kring maskinerna. Istället är det vi som har koll på serviceintervallet och kontaktar dem för att boka in en besiktningstid. Väl på plats går vi igenom maskinen så att det inte är några felaktigheter som kan skapa driftstopp på sikt.

Hydria Waters målsättning är att alltid ligga i framkant när det gäller både produkter, lösningar och expertis vilket innebär att vi kan erbjuda vad kunder och anläggningar behöver för långsiktigt hållbara vattenreningsinsatser.

– Genom tillgänglighet, struktur i arbetsprocesserna och engagemang skapar vi lösningar som ger våra kunder trygghet. På så sätt bidrar vi till en mer hållbar framtid.

Är ni intresserade av att veta hur vårt Trygghetsavtal kan bidra till ert långsiktiga hållbarhetsarbete? Kontakta vår Service Manager Jörgen Edelmalm på 073-839 11 11.

Hållbara lösningar i alla led skapar nytta över tid

Sedan sammanslagningen av Hydria Water, Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden AB syns flera positiva effekter ur ett hållbarhetsperspektiv.

– För oss är hållbarhet och långsiktighet en självklarhet när vi pratar om samhällets framtida behov. När vi valde vi att slå samman våra två fabriker kunde vi också utveckla våra insatser kring hållbarhet ur både sociala, affärsmässiga och miljömässiga vinklar. Det gav flera direkta vinster, bland annat att transporterna mellan fabrikerna upphörde och att produktionen effektiviserats med minskat klimatavtryck, säger Kristoffer Lindberg, COO på Hydria Water.

Fastigheten är byggd för att vara optimerad för högsta energieffektivitet. Detta för att dels kunna hålla nere energikostnaderna, dels för att både nu och framåt kunna garantera ett så litet klimatavtryck som möjligt.

– I våra lokaler i Viared, Borås finns alla förutsättningar för en modern, hållbar och effektiv produktion. Många insatser har gjorts under det senaste året för att ge både anläggningen och hela den nya produktionsprocessen så långsiktigt energieffektiva och hållbara egenskaper som möjligt. Vi ville även ta tillvara på vår gemensamma kompetens och skapa ett jämnare flöde med ännu bättre kvalitet i hela vår verksamhet. Ur ett hållbarhetsperspektiv ser vi stor nytta med sammanslagningen och koncentrationen till fabriken i Viared vilket går i linje med våra målsättningar och satsningar framåt.

Läs gärna mer om sammanslagningen här.

 

Hydria Water hjälper till att effektivisera arbetsflödet hos industrikund

Hydria Water har nyligen installerat en Cross Screen XS samt Wash Press TP på ett slakteri i Linköping. Uppdraget var att förbättra flödet i den dagliga verksamheten och minska handpåläggningen för de anställda på slakteriet.

– Tvättpressen har komprimerat vattenmängden avsevärt och rensgallret har skapat stor effektivitet i arbetsflödet. Tidigare behövde kunden tömma rensgallret sju till åtta gånger per dag, nu behöver de istället bara tömma det sju till åtta gånger i veckan, säger Jörgen Edelmalm, Service Manager på Hydria Water.

En hög kvalitet på vattenreningen kan resultera i lägre kostnader för industrier eftersom mindre mängd avfall skickas till reningsverken.

– Genom att installera en tvättpress komprimeras en stor del vatten. Rensgallret fångar upp avfallet, som i det här fallet är slaktavfall, men produkterna går att applicera i många branscher där det ställs höga krav på partikelavskiljning och vattenrening, säger Jörgen Edelmalm.

Kundnyttan från installationen kan ses direkt och i det här fallet syns en märkbar skillnad.

– Antalet rensningar minskade drastiskt och arbetsmässigt blev det ett lyft för slakteriets medarbetare då handpåläggningen blev avsevärt mindre. Istället blev arbetsflödet mer effektivt och installationen medförde en stor förbättring hos vår kund. Dessutom kommer investeringskostnaden betala av sig redan efter sju till nio månader vilket är en annan viktig faktor, säger Jörgen Edelmalm.

Är ni också intresserade av att veta hur Hydria Water kan förbättra era arbetsprocesser? Hör av er till oss redan idag!

pipe metal texture inside

Växjö kommun valde Hydria Water som leverantör för att möta högt ställda krav

När Växjö kommun behövde byta ut vattenreningsutrustningen i avloppsverket i Böksholm valdes Hydria Water genom offentlig upphandling ut som leverantör. Det rör sig om installation och driftsättning av ett nytt inlopp till avloppsverket, som ligger i anslutning till sjön Örken, inte långt från en badplats. Det ställs därmed höga krav på att partikelavskiljning och vattenrening håller högsta kvalitet, så att det processade vattnet möter rådande miljökrav. Hydria Water valdes som leverantör tack vare att lösningar och produkter i alla delar möter de höga kraven på vattenrening och att en helhetslösning kunde erbjudas.

Växjö kommun valde att upphandla även installation och service av Hydria Water. För att få plats med de nya maskinerna, som är betydligt större än de gamla, krävdes en ombyggnation av verkets lokaler och en vägg fick tas ner temporärt för att få in de nya maskinerna.

– Installationen har gått mycket bra, tack vare gott samarbete med teknisk personal på Växjö kommun och en genomtänkt, fungerande tidplan, säger Jörgen Edelmalm, Service Manager på Hydria Water.

De maskiner som ingår i leveransen är en Combi Unit CU och den nya Sand Washer Alpha SWA.

Combi Unit CU är ett komplett mekaniskt förbehandlingssystem för vattenrening som kan användas som alternativ till betongbassänger, exempelvis vid installationer av inlopp. Sandtvätten avskiljer, tvättar och avvattnar sand från vatten. Den uppdaterade sandtvätten sitt inlopp som ökar såväl effektiviteten som renhetsgraden i processen.

– Den nya lösningen bidrar till, utöver ökad funktionalitet och kapacitet, förlängd hållbarhet hos maskinerna samt minskat behov att byta ut slitdelar. På så sätt bidrar Hydria Waters uppdaterade sandtvättslösning till ökad hållbarhet för våra kunder, säger Andreas Riedel, CTO, Hydria Water.

Hydria Water ansvarade för driftsättningen av den nya installationen.

–  Det känns jättebra att Hydria Waters service- och eftermarknadsteam ännu en gång har fått förtroendet att ta helhetsansvar för leverans, installation och driftsättning och att projektet avlöpt så väl i alla delar, säger Jörgen Edelmalm, Service Manager, Hydria Water.

Att ständigt ligga i framkant med såväl produkter, lösningar och kompetens gör att Hydria Water kan erbjuda det beställare och anläggningar behöver, för ett långsiktigt hållbart arbete med vattenrening. Genom tillgänglighet, struktur i arbetsprocesser och engagemang skapar vi lösningar som ger våra kunder trygghet och på så vis bidrar vi till en mer hållbar framtid, där avloppsvatten tas till vara för att bli nya resurser.

Vill du veta mer om Trygghetsavtal och hur Hydria Water levererar trygga och professionella installationer? Hör av dig så berättar vi mer!

Hydria Water lanserar nytt koncept för produktnamn

Nu presenterar Hydria Water ett nytt koncept för benämning av produkter, Alpha till Omega. Det nya namnkonceptet är ett led i den pågående processen med att förtydliga varumärkets identitet, efter att Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden sedan januari i år är en del av Hydria Water.

– När tre bolag nu blivit ett och vi samlas under ett starkt gemensamt varumärke vill vi även att produkterna ska följa en konsekvent och enhetlig linje, som reflekterar vad Hydria Water står för. Genom att välja konceptet Alpha till Omega visar vi tydligt att vi hela tiden ser framåt och fokuserar på ständig utveckling och innovation, säger Ellen Gremo, Marketing Manager, Hydria Water.

Att namnserien bygger på det grekiska alfabetet bottnar i att Hydria är ett grekiskt ord.

– Hydria är en särskild sorts forntida grekiskt vattenkärl med tre handtag, ett på varje sida och ett mitt emellan dessa, för stabilitet när man häller ur kärlet. Symboliken med de tre handtagen blir extra tydlig nu när tre bolag blivit ett, vi har alla samlats i samma Hydria, säger Ellen Gremo.

Alla nya produkter som utvecklas och tillverkas av Hydria Water kommer fortsättningsvis att benämnas med bokstäver ur det grekiska alfabetet. Först ut var nya sandtvätten Sand Washer Alpha SWA, som lanserades före sommaren. Det är en ny marknadsunik lösning som tagits fram i samarbete med Alpha Solutions, ett världsledande företag inom CFD-simuleringar, för att optimera sandtvättens funktion. Resultatet är att vi nu kunnat öka både effektivitet och renhetsgrad i processen. Under resten av året kommer fler produkter och lösningar att rullas ut.

Digital Beta, nummer två i ordningen, är en digital lösning som Hydria Water tagit fram för att förenkla styrning och kontroll av processerna som just nu testas.

Senare i höst kommer även den nya tvättpressen Wash Press Gamma WPG att introduceras. Den blir därmed den tredje Hydria Water-produkten som benämns enligt det nya konceptet.

– Wash Press Gamma, som vi ser fram emot att berätta mer om inom kort, är en revolutionerande lösning där utnyttjandet av kraften i befintliga anläggningar optimeras, vilket ger en enorm kundnytta, säger Andreas Riedel, CTO, Hydria Water.

– Nu har vi även tydligt tagit in våra nyutvecklade maskiner under Hydria Waters varumärke. Detta är en viktig del i arbetet med att förtydliga Hydria Waters nya identitet för marknaden och kunderna och att visa att vi står redo att erbjuda lösningar inom vattenrening med samhällets framtida behov i fokus, säger Ellen Gremo, Marketing Manager, Hydria Water.

Produkter som ingår i befintligt sortiment från Mellegård & Naij respektive VA Teknik Sweden kommer att behålla sina nuvarande produktbeteckningar.

 

Hydria Water möter kanadensiska marknadens höga krav på vattenrening

Hydria Water satsar på tillväxt på många exportmarknader och under 2022 har det varit en särskilt positiv utveckling på den kanadensiska marknaden. Tillsammans med vår lokala partner har vi under åren levererat inte mindre än 340 maskiner inom ramarna för över 150 olika projekt. Leveranserna består av såväl hela system för vattenrening som enstaka maskiner till olika projekt.

Framgångarna i Kanada beror till stor del på ett långvarigt och gott samarbete med Hydria Waters lokala partner, men även på att kraven på den kanadensiska marknaden i mångt och mycket motsvarar de höga krav på vattenrening som råder i Sverige.

– Våra kvalitetsprodukter passar väl in på den kanadensiska marknaden och tack vare det fina samarbetet lokalt så kan vi effektivt skapa kvalitativa och innovativa lösningar inom ramarna för de gemensamma projekten, säger Sophia Nilsson, Technical Account Manager-North and South America på Hydria Water.

På en växande exportmarknad där vattenrening har en allt större plats på agendan kan Hydria Water bidra till god och effektiv hantering av avloppsvatten på lokal såväl som global nivå. Detta gör Hydria Water till en trygg, kunnig och förutseende partner för långsiktig och hållbar vattenförsörjning på fler och fler platser i världen.