Hydria Water samarbetar med fjällbyarna Storlien och Bydalen

Under 2020 levererade och installerade Hydria Water ett nytt avloppsreningsverk i Bydalen i Åre kommun. Nu satsar kommunen vidare på samma spår för reningsverket i byn Storlien.

Det befintliga reningsverket har nått sin maxkapacitet och en investering i en ny anläggning är ett avgörande led för att bibehålla kommunens utveckling och attraktionskraft. På grund av detta har samtliga detaljplaner och expansioner i området stoppats de senaste fem åren. Det nya avloppsreningsverket blir en betydelsefull händelse både för Storlien som by men också för kommunen för att fortsatt exploatering ska ske.

Projektet blir i princip en identisk kopia av installationen i Bydalen. Båda projekten är nybyggnationer där man använder sig av 3D-konstruktion vilket gör att kommunikationen är väldigt lätt att arbeta med – vilket har visat goda resultat.

– Kommunikationen mellan beställare, projektledare, projektör och maskinleverantör har varit väldigt fördelaktig att arbeta med eftersom vi använt oss av 3D-konstruktion. Vid olika parters behov av förändringar har vi kunnat kommunicera med gemensamma underlag för att optimera installation och montagetider. Vi har dragit nytta av de olika parternas kompetens för att få till en så lyckad och effektiv installation som möjligt, säger Andreas Riedel, teknisk chef på Hydria Water.

Det nya avloppsreningsverket i Storlien får liknande bassängutformning samt samma mängd bottenskrapor, flytslamsrännor och avdragsrännor som Bydalen. Montering och installation utförs i maj/juni 2021.

Åre Kommun Reningsverk Hydria Water